Результат пошуку

Публічна інформація

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

щодо діяльності ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС», до якої клієнт має право доступу згідно з частиною першою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

 

ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", надає таку інформацію:

 

 • 1. Відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, оприлюдненні на сайті ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» в розділі «Фінансова звітність».
 • 2. Перелік керівників фінансової установи оприлюдненні на сайті ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» в розділі «Керівництво». В Товариства відсутні зареєстровані відокремлені підрозділи.
 • 3. Перелік послуг, що надаються фінансовою установою:
   ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» надає послуги зі страхування та перестрахування виключно за видами, на які Уповноваженим органом видана ліцензія. Виключний перелік видів страхування та ліцензій зазначені на сайті ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» в розділі «Ліцензії».
 • 4. Ціну/тарифи фінансових послуг:
  Ціна/тарифи на фінансові послуги ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» установлюється відповідно до методології актуарних розрахунків в страхуванні , що представляє собою сукупність прийомів дослідження порядку визначення страхових тарифів та страхових платежів в залежності від виду страхування, умов договору страхування та періоду страхування. Базові тарифи зазначаються у правилах страхування для кожного виду страхування. Правила страхування розміщені на сайті ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС».
 • 5. Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків: Члени виконавчого органу ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» не є власниками акцій ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС».

  Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» перевищують п'ять відсотків:

  Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ»

  19,039393 %

  Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця»

  30,965249 %

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер-Контакт»

  20,122211 %

  Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮВІД-2009»

  24,995821 %

   

 • 6. Іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТА

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг»

ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» до укладання договору страхування повідомляє Вам наступне:

 

 • 1. Фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг:

  Відповідно до Закону України «Про страхування», страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

  Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

  Ціна страхової послуги залежить від предмету страхування, страхової суми, строку страхування та інших умов страхування.

  Детальні умови договору страхування, включаючи ціну страхової послуги, визначені проектом договору страхування, який Вам надається до його укладання.

 • 2. Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість:

  Надання додаткових фінансових послуг при здійсненні страхування не передбачено.

 • 3. Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги:

  Згідно з п.165.1.27. п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи: 

  Сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов: 

  а) під час страхування життя або здоров'я платника податку у разі: 

  - дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення віку, передбаченого таким договором; 

  - викупна сума в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя; 

  - в разі страхового випадку - факт заподіяння шкоди застрахованій особі повинен бути належним чином підтверджений. Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця);  

  б) під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій);  

  в) під час страхування цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не може перевищувати розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати;

  У разі дотримання вищезазначених умов будь-які податки і збори за рахунок страхувальника в результаті отримання ним фінансової послуги сплаті не підлягають.

 • 4. Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги:

  Дострокове припинення договорів страхування регулюється ст. 28 Закону України «Про страхування». Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика. Про намір достроково припинити дію договору будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення його дії, якщо інше не зазначено у договорі страхування.

  У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

  У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

  Розмір витрат на ведення справи по добровільних видах страхування залежить від виду страхування, визначається при розрахунку страхових тарифів відповідно до Правил страхування, які розроблені Страховиком та зареєстровані уповноваженим органом (Нацкомфінпослуг). Норматив витрат на ведення справи зазначається у договорі страхування.

  Розмір витрат на ведення справи по обов'язкових видах страхування визначається постановою Кабінету міністрів України від 04.06.1994 № 358 «Про удосконалення механізму державного регулювання страхових тарифів у сфері страхування» та становлять:

  -         з обов'язкового особистого страхування - 15 відсотків;

  -         з обов'язкового страхування  майна та відповідальності - 20 відсотків.

  Остаточний розрахунок між Сторонами, у разі дострокового припинення дії договору страхування, здійснюється після врегулювання всіх заявлених Страхувальником страхових подій (здійснення страхових виплат або прийняття рішень про відмову у виплаті).

 • 5. Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання  спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги:

  Захист прав споживачів здійснюється шляхом дотримання вимог законодавства, що регулює страхову діяльність та законодавства про захист прав споживачів.

  З метою захисту прав страхувальника, як споживача страхової послуги, для розгляду заяв, скарг, зауважень та пропозицій  ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС» створено комісію з розгляду скарг споживачів страхових послуг, що знаходиться за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вулиця Володимирська, 69.

  Розгляд вищевказаних звернень, які повинні бути подані у письмовому вигляді, здійснюється у порядку та строки, передбачені Законами України «Про захист прав споживачів» та «Про звернення громадян».

 • 6. Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

   

  Національна комісія, що здійснює

  державне регулювання у сфері

  ринків фінансових послуг:

  01001, м. Київ, вул. Б. Грінченко 3

  Телефон довідкової телефонної служби:

  (044) 2343946, (044) 2349907

  пошта: ,
  Офіційний сайт: 

   

  Головне Київське міське управління з захисту прав споживачів 

  04070 г. Київ, вул. Сагайдачного, 29-А

   пошта:  

  факс: (044) 417-21-01, 463-70-32

 • 7. Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами:

  Нашою компанією не пропонуються послуги страхування, що надаються іншими страховиками.

 

 

З повагою, Правління ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»