Результат пошуку

Новини

18.03.2019
Повідомлення акціонерам

Шановні Акціонери!

 

Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Інтер-Поліс», код за ЄДРПОУ 19350062, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69, повідомляє, що річні Загальні Збори Акціонерів відбудуться 23 квітня 2019 року о 13-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 4-й поверх, кімната 408-А.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 23 квітня 2019 року з 12-00 год. до 12-45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам на Загальні Збори Акціонерів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку Акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 18 квітня 2019 року.

 

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до порядку денного Загальних Зборів:

 1.    Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

1) Обрати лічильну комісію в наступному складі:

-            Голова лічильної комісії -  Новикова Т.С.

-            Секретар лічильної комісії –  Радзіховський А.Л.

2) Обрати робочий орган річних загальних зборів акціонерів:

-            Голова зборів – Черняк Є.З.

-            Секретар зборів –  Гончаров О.В.

3) Встановити наступний регламент річних загальних зборів:

-    доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин;

-    пропозиції надавати Голові зборів у письмовому вигляді;

-    голосувати з питань № 1-9 Порядку денного бюлетенями;

-    голосувати з питання оголошення перерви у зборах на наступний день відкритим голосуванням, шляхом підняття реєстраційних карток.

 2.    Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів, а саме:

кожний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації та печаткою Товариства, якщо інше не передбачено статутом Товариства.

 3.    Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

 4.    Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: За результатами розгляду затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік, визнати роботу Правління задовільною. За наслідками розгляду звіту Правління Товариства прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

 5.    Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: За результатами розгляду затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік, визнати діяльність Ревізора Товариства у 2018 задовільною. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора  прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

 6.    Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: За результатами розгляду затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВ «АФ «АУДИТОР – КОНСУЛЬТАНТ – ЮРИСТ» за 2018 рік.

 7.    Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити.

 8.    Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік збиток становить 16653 тис. грн.  Відрахування на формування резервного капіталу Товариства не здійснювати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

9.    Затвердження  розміру річних дивідендів.

Проект рішення: У зв’язку із відсутністю чистого прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2018 році не нараховувати та не виплачувати.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

(2018 рік)

Попередній (2017 рік)

Усього активів

75083

91681

Основні засоби

19456

19580

Довгострокові фінансові інвестиції

9999

17192

Запаси

107

149

Сумарна дебіторська заборгованість

5141

14667

Грошові кошти та їх еквіваленти

32536

32707

Нерозподілений прибуток

-11266

5423

Власний капітал

51550

71551

Статутний капітал

16152

16152

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

10367

13097

Чистий прибуток (збиток)

-16653

45

Середньорічна кількість акцій (шт.)

53841

53841

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

60

61


Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право представники акціонерів за довіреністю. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, станом на 24:00 год. 18 квітня 2019 року.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 19 квітня 2019 року (включно) за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Володимирська, 69 , 5-й поверх, кімната 504, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 13:45), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення: м. Київ, вул. Володимирська, 69 , 4-й поверх, кімната 408-А. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступник Голови Правління (Генерального директора) Шпуталов А.В. Довідки за телефоном:              (044) 287-43-05.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - www.inter-policy.com

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Голос України» №59 (7059) від 19.03.2019 р.  

Затверджено Наглядовою Радою ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПОЛІС».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

З повагою,

Голова Правління

(Генеральний директор

Бурлаєнко С.В.                                                                                                  

 

Дата повідомлення 18.03.2019р.

До списку